Privacy statement

MasterPlanning houdt zich bezig met financiële planning, het begeleiden en het adviseren van klanten over hypothecair krediet, sparen en beleggen en verzekeringen. Wij bemiddelen bij de totstandkoming van hypothecair krediet- en verzekeringsovereenkomsten en adviseren over vermogensproducten.

Voor onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens.

Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

Ons privacy beleid

Wij hechten veel waarde aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (potentiële) klanten. Wij zullen op een behoorlijke en zorgvuldige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voorts is ons privacy beleid mede gebaseerd op de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. De belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens

Wie is verantwoordelijk?

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat is verwerken?

Dat is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, wijzigen, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

 • Uw contactgegevens (zoals: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Uw identificatiegegevens (zoals: Burger Service Nummer (BSN), paspoortnummer, ID-nummer, geboortedatum, geslacht, kopie van identiteitsbewijzen)
 • Uw financiële gegevens (zoals: over leningen, onroerend goed, inkomen, financiële verplichtingen, bankrekeningnummer)
 • Gevoelige categorieën van persoonsgegevens (zoals: kopieën van identiteitsbewijzen, persoonsgegevens inzake strafrechtelijke veroordelingen, fraude, BSN en andere identificatienummers van de overheid)
 • Overige gegevens die van belang zijn (zoals: beroep of onderneming, burgerlijke staat en gezinssamenstelling, contractgegevens)
 • Contactmomenten (zoals: gesprekken, brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen en wat u op onze websites doet en bekijkt).

Welke geldige reden (grondslag) voor verwerking hebben wij?

Voor het afsluiten en de uitvoering van financiële producten hebben wij gegevens van u nodig.

Voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang of van een derde, behalve wanneer uw belangen zwaarder wegen. Bijvoorbeeld voor: de bescherming van uw en onze eigendommen en gegevens en die van anderen, de bescherming van onze eigen financiële positie en het belang van andere klanten te beschermen, marketing, uitvoering van een efficiënte administratie zoals het centraliseren of vervangen van systemen, het gebruik maken van dienstverleners, de veiligheid van systemen en netwerken, het uitvoeren van statistisch en wetenschappelijk onderzoek.

Ook iemand anders kan een gerechtvaardigd belang hebben waarvoor wij uw gegevens moeten gebruiken.

Om te voldoen aan een wettelijke plicht. Wetten die ons verplichten uw gegevens te bewaren zoals het Burgerlijk Wetboek, Wet op het Financieel Toezicht (WFT) of specifieke bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Met uw toestemming, waar u die hebt gegeven, die u kunt intrekken.

Voor welke doelen gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 • Om een overeenkomst met u te kunnen aangaan en uitvoeren, u dus producten en diensten te kunnen leveren. Zonder uw gegevens kunnen wij bijvoorbeeld u niet adviseren bij het sluiten van een hypotheek.
 • Voor onderzoek en statistische analyses, om onze producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren, maar ook onderzoeken we mogelijke trends, problemen, oorzaken van fouten en risico’s. Bijvoorbeeld om te controleren of nieuwe regels goed worden nageleefd. Zo kunnen we klachten en schade voorkomen.
 • Voor promotie- marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat interessant voor u kan zijn
 • Om uw en onze risico’s te beoordelen
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en om medewerking aan toezichthouders te kunnen verlenen
 • Om te zorgen dat de financiële sector veilig en betrouwbaar blijft en om uw en onze belangen te beschermen, bijvoorbeeld als het gaat om fraudebestrijding en –onderzoek, waarvoor wij onder anderen incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector, kranten en internet raadplegen. Bijvoorbeeld door ongebruikelijke transacties te melden of door mogelijke frauduleuze transacties te herkennen, te stoppen, en zo nodig bij u te verifiëren. Wij toetsen altijd eerst of dit is toegestaan.
 • Voor klanttevredenheidsonderzoek en voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten, bijvoorbeeld als u een vraag, opmerking of klacht hebt.

Wij mogen uw gegevens delen voor interne administratieve doelen of om de dienstverlening aan u te verbeteren. Of omdat de wet zegt dat het moet. Zo kunnen we een completer beeld krijgen van uw financiële situatie.

Wat als wij geen gegevens van u krijgen?

Hebben wij gegevens van u nodig om u te adviseren bij het sluiten van een hypotheek? En wilt u die toch niet geven, terwijl in de wet staat dat dat wel moet of omdat we ze simpelweg nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren? Dan kunnen wij helaas geen overeenkomst tot dienstverlening met u aangaan of dan moeten we een lopende overeenkomst met u beëindigen.

Wilt u dat wij uw gegevens uit onze systemen verwijderen? Dat kan helaas niet voor de verplichte gegevens. Die hebben we nodig. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft, of omdat wij verplicht zijn deze te bewaren volgens de wet, of vanwege een gerechtvaardigd belang.

Van wie krijgen wij uw gegevens en aan welke anderen geven we die?

Wij gebruiken ook gegevens over u die we niet van u zelf hebben gekregen, maar bijvoorbeeld van uw partner, uit openbare bronnen, van externe marketingbureaus of handelsinformatiebureaus. Verder gebruiken we uw persoonsgegevens voor doorgifte aan, controle bij en uitwisseling met andere bedrijven en instellingen, zoals, uw werkgever of UWV, leveranciers en zakelijke partners met wie wij samenwerken in het kader van uw hypotheek, zoals hypotheekverstrekkers, of IT-bedrijven en datacenters.

Wij schakelen ook derden in voor de uitvoering van onze diensten, zoals bijvoorbeeld een taxateur, notaris of schade-expert. Als deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw gegevens hebben wij de nodige contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Wij delen uw gegevens niet met derden voor marketing – of verkoopactiviteiten.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd en ook verder doen we ons uiterste best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen door het nemen van zogenaamde passende technische en organisatorische maatregelen. Onze medewerkers en die van onze leveranciers hebben instructies gekregen zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en deze geheim te houden. Zo proberen wij te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Om deze bescherming te realiseren hebben wij een passend beveiligingsbeleid, dat periodiek wordt geëvalueerd en aangepast als dat nodig is.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens zo lang als we ze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze verwerken, zo lang als we ze moeten bewaren van de wet en zolang als we ze mogen bewaren voor vorderingen (tot de eventuele vordering is verjaard) waartegen we ons moeten kunnen verweren. De bewaartermijn kan per doel verschillen.

Wat doen wij met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken, zodat niemand nog kan zien dat het over u gaat.

Welke wetten en regelingen zijn van toepassing?

Onder andere:

 1. Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.
 1. Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
 2. Telecommunicatiewet

Welke rechten hebt u?

 • Inzage: U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens en kunt over het algemeen binnen één maand na uw verzoek aan ons inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Correctie: U kunt ons vragen om onjuistheden in uw persoonsgegevens te laten corrigeren.
 • Verwijderen: U kunt ons vragen om persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te verwijderen. Wij zullen in dat geval redelijke stappen nemen om andere verwerkers die namens ons de persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat u hebt verzocht om verwijdering van koppelingen naar en kopieën van uw persoonsgegevens.
 • Bezwaar tegen verwerking: Als u bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld e-mails met aanbiedingen.
 • Beperken van verwerking: U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als de juistheid van persoonsgegevens door u wordt betwist.
 • Overdraagbaarheid: U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en die wij geautomatiseerd opslaan, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm van ons te verkrijgen, bijvoorbeeld om deze vervolgens te verzenden naar een derde partij.
 • Intrekking toestemming: Waar u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken kunt u uw toestemming intrekken, waardoor wij de persoonsgegevens waarvoor de toestemming gold, niet meer verwerken.
 • Een klacht indienen: U kunt een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bij de uitoefening van deze rechten kunnen er uitzonderingen van toepassing zijn, waardoor u bepaalde rechten niet in alle gevallen kunt uitoefenen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Vraag of klacht? Voor de uitoefening van uw overige rechten stuurt ons een brief of e-mail. En stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw BSN en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van uw brief.
Ook als u vragen of klachten hebt over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met:

MasterPlanning

Stationsplein 62

3743KM Baarn

info@masterplanning.nl

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het gebruik van onze website

Als u onze website bezoekt, worden algemene bezoekersgegevens (zoals klikgedrag, bezoektijdstip, bezoekfrequentie etc.) door ons verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te bevorderen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u meer gerichte informatie en aanbiedingen op de website te plaatsen.

Cookie policy

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Dit bestand kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren.

U kunt het opslaan van cookies weigeren door het aanpassen van de instellingen van uw browser. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

Wijziging van dit Privacy Statement

Wij kunnen dit Privacy Statement aanpassen. Een nieuwe versie wordt altijd op onze website gepubliceerd.