Afschaffing pensioen in eigen beheer DGA

Per 1 januari aanstaande wordt het pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) gefaseerd afgeschaft. Dat is te lezen in de brief die
staatssecretaris Wiebes op 1 juli jongstleden aan de Tweede Kamer heeft gezonden.

 

Met Prinsjesdag zal er een wetsvoorstel komen waarin de mogelijkheid tot afkopen van de pensioenregeling voor de DGA wordt opgenomen. En hierbij zal een aanzienlijke korting worden aangeboden op de te betalen belasting, welke naar verwachting van de staatssecretaris, vele DGA’s over de streep zal trekken voor wat betreft het voortijdig afkopen van de pensioenaanspraken.

 

De termijn voor afkoop van het pensioen in eigen beheer zal drie jaar bedragen. De korting neemt ieder jaar af. Voor 2017 wordt de korting op de te betalen Inkomstenbelasting vastgesteld op 34,5%, waarmee de belastingdruk beperkt blijft tot 34% (bij een toptarief van 52%).

 

Voor 2018 en 2019 wordt de korting in stappen verlaagd naar respectievelijk 25% en 19,5%. Dit moet DGA’s stimuleren om snel te beslissen.

 

Nieuw: de Spaarvariant in eigen beheer

Naast de mogelijkheid tot het afkopen van het pensioen in eigen beheer kan de DGA ook kiezen om de fiscale pensioenvoorziening om te zetten in een spaarvariant in eigen beheer. De pensioenvoorziening wordt dan vereenvoudigd tot een fiscale reservering voor de oude dag. Op of rond de pensioendatum moet de reservering worden omgezet in een uitkering.

 

Veel informatie over deze variant geeft de staatssecretaris niet, maar de verwachting is dat op hoofdlijnen gelijkenis zal vertonen met een normale bankspaarrekening. Over de positie van de partner en het partnerpensioen blijft de staatssecretaris nog onduidelijk, hier worden nadere details verwacht bij de presentatie van het wetsvoorstel.

 

Pensioen in eigen beheer handhaven

De DGA heeft ook nog altijd de mogelijkheid om zijn pensioenreservering in eigen beheer te handhaven. Het opbouwen van nieuwe pensioenrechten zal vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk zijn. De bestaande rechten zullen worden gerespecteerd.

 

Wat vindt MasterPlanning hiervan?

Het is helder welke kant de staatssecretaris op wil en ondanks het feit dat er sprake is van een wetsvoorstel in het kader van het Belastingplan 2017, is er brede steun aanwezig in de Tweede Kamer. De voorstellen lijken hiermee gereed voor concretisering.

 

Alhoewel 34% belastingdruk bij afkoop van het pensioen in eigen beheer heel aantrekkelijk lijkt, moet worden bedacht dat het netto vermogen na afrekenen (wat vrijvalt naar privé), in beginsel wel belast zal gaan worden in box 3 vanaf 2018.

 

En per 1 januari 2017 gaan de belastingtarieven in box 3 effectief behoorlijk omhoog, dit maakt de rekensom nog wel wat complexer.
Doelstellingen en ambities, in combinatie met de fiscale positie nu en in de toekomst bepalen mede welke keuze voor 2017 aantrekkelijk is.

 

Want stel dat uw belastbare inkomen langjarig in de maximale tariefklasse van 52% zit? Dan is een korting van 34,5% op de te betalen belasting wel aantrekkelijk. Met het vrijkomende geld kan geïnvesteerd worden, men kan een hypotheek aflossen of denken aan vermogensoverdracht aan (klein)kinderen. De heffing in box 3 kan deels vermeden worden door agio te storten, maar of dit nu opweegt is de vraag.

 

Conclusie op basis van de eerste verkenningen is dat gedegen voorwerk noodzakelijk is om goede keuzes te kunnen maken. En hierbij spelen vele factoren een belangrijke rol.

 

Als Inkomens- en Vermogensplanners kunnen wij het totaalbeeld schetsen en alle belangrijke facetten meenemen in een persoonlijk plan. Zodat u de goede keuzes kunt maken en kunt profiteren van de ruimte en kansen die u geboden worden.

U kunt contact met ons opnemen om een afspraak in te plannen.