De verkiezingen 2021: wat zijn de standpunten over de eigen woning en hypotheek?

Over de eigen woning en de hypotheekrenteaftrek zijn de achterliggende jaren al vele stukken geschreven en al meerdere keren zijn er stevige maatregelen getroffen door de Overheid die de fiscale behandeling van de eigen woning en de hypotheek versoberd hebben. Zo is de maximale duur voor de hypotheekrenteaftrek ingaande 2001 gesteld op 30 jaar. Beseffen eigenwoningbezitters dat deze maximale termijn over 9 jaar afloopt, en dat dit grote impact kan hebben op de netto hypotheeklasten?

Naast deze beperkingen zijn er de verplichtingen om meer af te lossen en gelden er strengere eisen voor het verkrijgen van een hypotheek, die ook nog gemaximeerd is op 100% van de woningwaarde. Kortom: de eigen woning en de hypotheek zijn veelvuldig onderwerp van aandacht.

Kiest u vanuit uw eigen woning?

De diverse politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma paragrafen opgenomen die gaan over de eigen woning en de hypotheek. Opvallend is overigens ook dat een aantal partijen nauwelijks iets vermeld over dit onderwerp in het programma.

Welke partij heeft, op hoofdlijnen, welke standpunten? We zetten er aan aantal voor u op een rijtje.

VVD

In het verkiezingsprogramma staat niets specifieks opgenomen over de hypotheekrenteaftrek. De partij stelt zich op het standpunt dat de lopende wet- en regelgeving toereikend is en dat er op dit gebied niet gesleuteld hoeft te worden. De hypotheekrenteaftrek staat bij hen niet ter discussie.

CDA

De CDA steunt de actuele systematiek van de hypotheekrenteaftrek, maar is wel voorstander van verdere geleidelijke afbouw van de regeling.

PVV

De PVV wil de huidige hypotheekrenteaftrek in stand houden en hier niet aan toornen.

D66

De partij wil de hypotheekrenteaftrek volledig afbouwen.

SP

De SP wil de hypotheekrenteaftrek over de eerste € 350.000 handhaven, tegen een maximaal tarief voor de aftrek van 42%. Daarboven willen zij versneld de hypotheekrenteaftrek afbouwen.

GroenLinks

Deze partij wil de hypotheekrenteaftrek versneld afbouwen.

Forum voor Democratie

Zij willen geen verdere beperkingen van de hypotheekrenteaftrek. Mocht hier toch aan gesleuteld worden, willen zij compensatie voor huiseigenaren.

PvdA

De PvdA wil de hypotheekrenteaftrek verder afbouwen, in een langzaam en stabiel tempo.

 

Welke partij is nu een partij die het eigenwoningbezit stimuleert?

Als we kijken naar de huidige woningmarkt, dan lijken vooral de aspecten doorstromen en bouwen aandacht te krijgen in de diverse verkiezingsprogramma’s. Opvallend is wel dat de concrete plannen veelal ontbreken en dat veel partijen blijven steken in algemene opmerkingen.

 

“We moeten de doorstroming op de markt bevorderen”

“Gerichter bouwen voor de doelgroepen”

“Passend wonen meer stimuleren”

“Meer woningen bouwen en daarmee het woningtekort bestrijden”

 

Hoe deze ‘oplossingen’ dan vormgegeven moeten worden is vrijwel niet op te maken uit de plannen, het is dus eigenlijk ondoenlijk om de diverse partijen op dit onderdeel goed te vergelijken. De ambities worden uitgesproken, onderbouwing vanuit praktisch en financieel oogpunt ontbreekt.

Toch lichten wij er een aantal kernpunten van enkele partijen uit.

VVD

Willen meer bouwen, zowel huur- als koopwoningen.

CDA

De komende 10 jaar 1 miljoen woningen bouwen, waarvan een kwart specifiek voor starters.

PVV

Meer woningen bouwen in alle marktsegmenten.

D66

Binnen 10 jaar 1 miljoen woningen bouwen. Daarnaast landbouw, industrie en verkeer aanpakken als de stikstofuitstoot daarvan te hoog is om woningen te kunnen bouwen.

SP

Bouwen onder stevige regie van het Rijk door een Ministerie van Wonen

GroenLinks, PvdA en ChristenUnie

Zij hebben allen het standpunt dat er jaarlijks 100.000 woningen gebouwd moeten worden.

 

Zegt u het maar…

De voorzichtige conclusies die we op basis van de diverse programma’s kunnen trekken, is dat dit zeer belangrijke onderdeel weinig concreet worden benoemd door de diverse politieke partijen.

Eigenlijk teleurstellend, juist omdat de woningmarkt in de huidige situatie schreeuwt om een duidelijke toekomstvisie, een aanpak die de scheefgroei kan tegengaan en vooral voldoende toegankelijke woningen garandeert voor onze inwoners. Want alhoewel nagenoeg iedereen het erover eens is dat er meer gebouwd moet worden, zien we al vele jaren dat deze voornemens niet leiden tot passende actie. De woningkrapte is een probleem wat al jaren speelt en de eerste stapjes richting een bestendige oplossing zijn nog steeds niet gezet.

Wij kunnen niet anders dan concluderen dat stemmen ‘vanuit de eigen woning’ een lastige tot onmogelijke opgave is, u zult uw keuze dan ook voornamelijk op andere, voor u persoonlijk belangrijke onderdelen, moeten baseren.