Wat brengt Prinsjesdag u?

Zoals ieder jaar worden op de 3e dinsdag van september de plannen van de regering voor de komende periode gepresenteerd. Kranten en andere media staan hier vol mee en er is na Prinsjesdag weer een hoop te lezen. We moeten er wel attent op zijn dat deze plannen nog zeker geen wetten zijn en dat de echte maatregelen nog door allerhande ‘malle molens’ moeten.

Als we denken aan vorig jaar, waarin het ‘dividendbeleid’ een hot item was, kunnen we stellen dat zeker niet alles de 2e en 1e Kamer zal halen.

Per saldo lijken de plannen wat vlak. Geen enorme verschuivingen en geen grootse herzieningen van bijvoorbeeld het belastingstelsel, de woningmarkt of de pensioenregelingen. Eigenlijk een beetje een saaie Prinsjesdag, zo op het eerste gezicht.

Een aantal interessante onderdelen willen wij u niet onthouden. Op deze onderdelen zijn wij voor u sowieso extra alert, omdat deze ons advieswerk richting u direct of indirect beïnvloeden.

Fiscaliteiten

Het aantal schijven wordt versneld teruggebracht van 4 naar 2 en dat schept meer duidelijkheid. Bovendien wordt de hoogste schijf verlaagd naar 49,5% in 2021. Dit heeft een positieve invloed op de te betalen belasting, dat is helder. De systematiek van heffingskorting wordt aangepast, zowel de algemene en arbeidskorting wordt verhoogd.

Waarbij belastingplichtigen met een inkomen tot € 68.507 hiervan profiteren.

De tarieven waartegen de hypotheekrente afgetrokken kan worden, blijven versneld verlaagd, dit in lijn met de al eerder aangekondigde (en aangenomen) plannen van vorig jaar.

Opmerking MasterPlanning: deze tariefaanpassingen kunnen kansen bieden om uw hypotheek over te sluiten tegen de huidige, zeer lage rentetarieven. Trek uw boete af tegen de huidige, hoge tarieven en profiteer op optimaal! Informeer naar uw mogelijkheden.

De tarieven (of grondslagen) voor de berekening van de heffing in box 3 zijn voor spaarders en beleggers redelijk impactvol. Sparen tegen nul-rentes wordt fiscaal gedoogd en voor beleggers in vastgoed, bedrijven en fondsen gaan de belastingtarieven omhoog. De uitwerkingen volgen hier op korte termijn en fiscalisten broeden op de details.

Opmerking MasterPlanning: de aangekondigde veranderingen leiden in de basis tot een hogere belastingheffing voor beleggers en investeerders vanaf 2022. Er moet nog heel wat water door de Rijn voordat we daar zijn en bovendien komen de verkiezingen eraan. Hier geldt: we volgen de ontwikkelingen strak en bezien wat er van deze plannen overblijft na 2020.

Woningmarkt

Het woningtekort is verder toegenomen en om dit woningtekort te verkleinen, wordt een korting van maximaal 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor woningcorporaties en verhuurders. Grenzen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning gaan omhoog voor meerpersoonshuishoudens, terwijl deze voor eenpersoons juist omlaag gaat.

Opmerking MasterPlanning: wij vinden de aangekondigde maatregelen schraal en geloven niet dat dit de problemen oplost. De focus ligt bij deze plannen op de huurwoningen en dat is slechts een deel van de woningmarkt in het geheel. Budgetten om te bouwen kunnen beschikbaar komen, maar lopende bouwprojecten vergen al alle capaciteit, er is een nijpend tekort aan bouwvakkers.

Het lijkt een gemiste kans om de woningmarkt op een integrale wijze aan te pakken, ook missen wij een lange termijnvisie.

Toekomstvoorzieningen

De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog, waarbij ingaande 2024 de levensverwachting en AOW leeftijd gekoppeld blijven, maar tegen een minder scherpe verhouding meebewegen. Het kabinet wil langer doorwerken extra stimuleren en tegelijkertijd vervroegde uittreding interessanter maken.

Er ligt een wetsvoorstel om deelnemers bij pensioenfondsen meer flexibiliteit te bieden in de aanwending van hun pensioenvermogen. Hierdoor zou bijvoorbeeld een deel van dit pensioenvermogen kunnen worden afgekocht voor de aflossing van een hypotheek.

Opmerking MasterPlanning: ook hier missen we de lange termijnvisie en lijken enkele aangekondigde plannen tegenstrijdig te zijn. De plannen rondom pensioenvermogen juichen wij toe; een meer flexibele en op maat gesneden besteding van deze gelden is goed voor de keuzevrijheid van de deelnemers.

Verder blijft het devies om zelf zo goed als mogelijk voor jezelf te zorgen, maak jezelf niette afhankelijk van pensioenregelingen. Zelf sparen en beleggen is een uitstekend en flexibel alternatief.

Verhoging overdrachtsbelasting voor niet-woningen

Het kabinet wil de overdrachtsbelasting voor niet-woningen verhogen van 6% naar 7%. Denk hierbij aan bedrijfsgebouwen, hotels of bouwgrond die bestemd is voor woningbouw.

Fiscale bijtelling elektrische auto’s

De bijtelling voor een elektrische auto gaat stapsgewijs omhoog. In 2019 is de fiscale bijtelling nog slechts 4% over de eerste € 50.000 van de cataloguswaarde en over het meerdere 22%.

In 2020 wordt de bijtelling 8% over de eerste € 45.000 en 22% over het meerdere. De jaren hierna gaat het tarief in stappen omhoog, tot het uniforme tarief van 22% is bereikt.